• Jäsenrekisteriote

  I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
  1 §
  Yhdistyksen nimi on Robotiikan kilta ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena
  lyhennyksenä käytetään nimeä Robo. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan
  kotipaikka on Tampere. Epävirallisesti killasta voidaan käyttää englanninkielisissä yhteyksissä nimeä
  Guild of Robotics.
  2 §
  Killan tarkoituksena on edistää Tampereen yliopiston (TUNI) robotiikan
  opiskelijoiden ja siitä kiinnostuneiden yhteistoimintaa, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa
  jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa.
  3 §
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, illanviettoja ja opintomatkoja sekä
  harjoittaa tutor- ja julkaisutoimintaa. Kilta hoitaa yhdistyksen tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa
  tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa. Lisäksi kilta pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin sekä
  Tampereen yliopistoon, sen hallintoelimiin, henkilökuntaan ja ylioppilaskuntaan.
  4 §
  Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, kerätä
  jäsenmaksuja sekä järjestää huvitilaisuuksia asianomaisilla luvilla. Kilta voi omistaa toiminnan
  kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
  5 §
  Kilta voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen
  tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Kilta ei hanki
  taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.
  6 §
  Killan virallinen kieli on suomi.

  II LUKU Jäsenet ja maksut
  7 §
  Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.
  8 §
  Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen korkeakouluyhteisöön kuuluva
  tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt,
  sekä suorittaa killan jäsenmaksun.
  9 §
  Luopuessaan killan jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on
  killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

  10 §
  Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai
  oikeuskelpoinen yhteisö.
  11 §
  Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua
  henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen
  pyrkimyksiä. Esityksen tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään kymmenen
  (10) jäsentä.
  12 §
  Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka
  suuruudesta päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. syyskuuta ja 31. elokuuta välisen ajan. Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain
  killalle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous.
  Kannatusjäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden loppuun. Killan kunniajäsenet eivät ole
  velvollisia suorittamaan jäsenmaksua, vaikka olisivat myös yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
  13 §
  Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai killan
  kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on
  killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus. Jäsenen erotessa jäsenmaksua ei palauteta.
  14 §
  Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa, tai killan
  edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi killan hallitus
  toimeenpanna kurinpitotoimia kyseistä henkilöä kohtaan. Kurinpitotoimia ovat kirjallinen varoitus
  ja korkeintaan puolen vuoden kielto tapauskohtaisesti määriteltyihin killan tarjoamiin toimintoihin.
  Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
  asiassa.
  15 §
  Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella
  huomattavasti vahingoittanut kiltaa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa.
  Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
  asiassa. Erottamispäätös on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
  Erotetulle jäsenelle ei palauteta jäsenmaksua.
  16 §
  Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, joka ei täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä
  jäsenyyden ehtoja. Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut
  erääntynyttä kuluvan lukuvuoden jäsenmaksuaan kuukausi eräpäivän jälkeen. Kannatusjäsenen
  katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä kuluvan vuoden
  kannatusjäsenmaksuaan kuukausi eräpäivän jälkeen.
  17 §
  Kilta pitää jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.
  18 §
  Killan hallitus hyväksyy sekä varsinaiset jäsenet että kannatusjäsenet. Henkilö, joka on erotettu
  killasta 15 § mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan
  (2/3) äänienemmistöllä.

  III LUKU Killan kokoukset
  19 §
  Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu
  koolle killan hallitus.
  20 §
  Kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:

  • hallituksen esittämät toimintakertomus ja tilinpäätös,
  • toiminnantarkastajien lausunto sekä
  • päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
   vastuuvelvollisille.
   21 §
   Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:
  • hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valitseminen,
  • puheenjohtaja valitaan yleiskokouksessa äänienemmistöllä. Mikäli puheenjohtajaehdokas ei saa
   yli puolia (1/2) äänistä, suoritetaan uusi äänestys, jossa ehdolla ovat kaksi eniten ääniä saanutta
   puheenjohtajaehdokasta,
  • tarvittaessa tasatilanteet ratkaistaan saman äänimäärän saaneiden ehdokkaiden välisellä
   äänestyksellä,
  • jos tulosta ei saada useista äänestyskerroista huolimatta, suoritetaan valinta arvalla,
  • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat,
  • päätetään killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus
   seuraavalle kalenterivuodelle, käsitellään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja
   talousarvio.

  22 §
  Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan hallitus tai killan kokous katsoo sen
  tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä vaatii sitä
  kirjallisesti killan hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jälkimmäisessä tapauksessa
  kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.
  23 §
  Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään kymmenen (10) arkipäivää ennen kokousta ainakin
  jäsenistön sähköpostilistalla. Kokouskutsun yhteydessä on
  esitettävä myös esityslista.
  24 §
  Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
  25 §
  Killan kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet killan
  varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa
  äänestää.
  26 §
  Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian,
  jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi.
  Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen
  taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja
  vastuuvapauden myöntämistä, killan purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.
  27 §
  Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2)
  pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2)
  viikon kuluessa kokouksesta.


  IV LUKU Päätöksentekojärjestys ja vaalit
  28 §
  Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
  Kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.
  Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa
  äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
  29 §
  Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää
  soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet
  ennen äänestyksen suorittamista. Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen
  saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole
  saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä
  äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.
  30 §
  Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena siten, että se suoritetaan
  ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun
  merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena
  olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan äänestä ja niin edelleen ja valituksi
  tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.
  31 §
  Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon

  • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät
   ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä
  • äänestyslippuja, joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka on hylätty.

  V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt
  32 §
  Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat
  puheenjohtaja ja neljästä kymmeneen (4-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia
  jäseniä.
  33 §
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää
  hallituksen muiden jäsenten tehtävät.
  34 §
  Hallituksen tehtävänä on:

  • johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
  • valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
  • laatia killan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
  • hyväksyä uudet jäsenet
  • kutsua killan kokoukset koolle
  • päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi.

  35 §
  Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan
  varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus
  järjestäytymiskokouksessaan.
  36 §
  Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokous on kutsuttu koolle hallituksen
  päättämällä tavalla, ja puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi
  läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.
  37 §
  Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen
  kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.
  38 §
  Killan kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia ja
  toimihenkilöitä, kuitenkin enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa
  nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous tai hallitus voi antaa toimikuntien ja –
  henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
  39 §
  Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön
  tehtävästään kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta.
  Perustellusta syystä killan hallitus voi vapauttaa asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan
  tehtävästään kesken toimikautta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan
  tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

  VII LUKU Erityisiä määräyksiä
  42 §
  Killan jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia killan päätöstä kiltaa vastaan ajettavalla
  kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa
  päätöksen sisältöön tai muuten killan jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten killan sääntöjen
  tai yhdistyslain vastainen. Oikeus moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on toimitettava killan hallitukselle kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.
  43 §
  Killan tunnuksista ja merkeistä säädetään killan kokouksen hyväksymällä erillisellä
  merkkiohjesäännöllä.
  44 §
  Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen
  neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on
  vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä
  hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten
  tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.
  45 §
  Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä
  kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys
  on mainittava kokouskutsussa.
  46 §
  Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi luovutetaan sen varat ja omaisuus Tampereen
  Teekkarit ry:n käytettäväksi näiden sääntöjen 3 § mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen
  Teekkarit ry:tä ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan killan varat 3 §
  mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksenmääräämällä tavalla.
  47 §
  Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.
  48 §
  Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.